מדיניות פרטיות

Perfit  (להלן:"החברה") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר זה (להלן:"האתר") . התנאים המוצגים בהמשך יבהירו מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה  .
במסמך זה נציג, בין היתר, את האופן שבו עושה החברה שימוש במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

מאגר/י מידע

בכפוף להוראות כל דין, המשתמש מתיר לחברה לשמור נתונים אישיים הנוגעים אליו אשר מצויים בידי החברה ולהכלילם במאגר/י מידע (כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981) שברשותה ו/או אשר החברה תיצור בעתיד, וזאת על אף שמובהר לו במפורש כי לא חלה עליו כל חובה למסור את הנתונים לשימוש החברה כאמור, ובלבד שהנתונים האישיים הללו ישמשו את החברה למטרות מחקר, סטטיסטיקה, התאמת תכנים והצעה ושיווק של מוצרים ושירותים בלבד ולא יימסרו לכל צד שלישי (אלא כחלק מקבוצת נתונים המתייחסת למספר אנשים מבלי לציין את זהות האנשים), אלא אם המשתמש יאשר זאת במפורש.

מסירת מידע, מטרות ומשמעויות; שימוש בפרטי התקשרות של משתמש והפסקתו

המידע המועלה לאתר (או חלקו) עשוי להיחשף מעת לעת לעובדי החברה ו/או לגורמים אשר מספקים לה שירותים, וזאת לטובת תחזוקת האתר, שיפורו, הצעת שירותים שונים למשתמשים בו וכיוצא באלו. החברה עושה מאמצים על מנת למנוע שימוש לרעה במידע שמעלים המשתמשים לאתר, אולם אין ביכולתה להבטיח כי הגורמים האמורים לא יעשו שימוש (לרבות שימוש לרעה) במידע הנוגע למשתמשים, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה בקשר עם כך כלפי החברה ו/או כלפי מי מטעמה ו/או הקשור בה.

במסגרת רישום ראשוני לאתר וכן בעת רישום נוסף לחלקים מסוימים באתר ו/או ביצוע עדכונים על ידי המשתמש, מעת לעת, תידרש מסירה של מידע אישי (דוגמת שם, כתובת, דרכי התקשרות ונתונים נוספים) ("נתוני ההרשמה"). נתוני ההרשמה יישמרו במאגר המידע של האתר. המשתמש אינו מחויב למסור את נתוני ההרשמה, אולם בלעדיהם יהא שימושו של המשתמש באתר מוגבל אך ורק לאותן פעילויות אשר אינן דורשות את נתוני ההרשמה (כלומר: כל הפעילויות המוצעות באתר הדורשות את השימוש באותו מידע שלא יימסר לא תהיינה זמינות למשתמש ובחלק מהמקרים לא יוכל המשתמש לבצע כל פעילות במסגרת האתר). המשתמש מתחייב למסור פרטים נכונים בלבד, וכן לשמור בסודיות את שם המשתמש והסיסמה (אשר ישמשו אותו בין השאר לצורך הזדהות ולצורך ביצוע פעולות באתר) על מנת למנוע שימוש לרעה בהם. על מנת למנוע פגיעה בפרטיותו של המשתמש מומלץ להחליף את הסיסמה של המשתמש בתדירות גבוהה.

מובהר בזאת, כי היה והחברה תידרש על-ידי כל רשות מוסמכת (לרבות רשות משפטית או ציבורית), בישראל או מחוצה לה, לגלות פרטים אישיים בנוגע למי מהמשתמשים, או היה ולחברה תהיה סיבה סבירה להאמין כי גילוים של פרטים כאלה או אחרים נדרש בהתאם להוראות כל דין ו/או בהתאם לסטנדרטים משפטיים מקובלים ו/או על מנת למנוע נזק למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם, כי אז תהיה רשאית החברה לגלות את הפרטים הללו, אף אם מדובר בפרטים הנוגעים לפרטיותו או צנעתו של המשתמש. עוד מובהר, כי החברה תהיה רשאית לחשוף פרטים כאמור ככל שהדבר יידרש לשם מימוש זכויותיה של החברה כלפי המשתמש ו/או אכיפת תנאי השימוש. כן מובהר, כי ככל שהמשתמש יעשה באתר שימוש אשר נטען ביחס אליו כי הוא פוגע בצד שלישי ו/או מפר זכויות צד שלישי ו/או את הוראות הדין, אזי תהיה החברה רשאית לגלות את פרטיו האישיים של המשתמש ככל שהדבר יידרש על-ידי רשויות החוק ו/או הגורם אשר לטענתו נפגע מהפעולות שבוצעו על-ידי המשתמש (ו/או לבצע כל פעולה אחרת אשר ביצועה יידרש על ידי רשות מוסמכת).

החברה שומרת על זכותה לעיין מעת לעת בתכנים שיועלו או יפורסמו באתר. מובהר בזאת, כי ההחלטה האם לעיין בתכנים תתקבל על-ידי החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כי לא חלה חובה על החברה לעיין בתכנים הללו או לבדוק אותם, וכי אין במתן או במימוש הזכות לעיין בתכנים הללו כדי ליצור התחייבות מצדה של החברה לפקח על התכנים הללו ו/או להטיל על החברה אחריות ביחס לאותם תכנים.

לאחר שיפתח חשבון משתמש באתר וככל שיבקש לבצע "ייבוא" של אנשי קשר שלו ממקורות אחרים (דוגמת חשבון הדוא"ל של המשתמש, חשבון הפייסבוק שלו וכיוצא באלו), המשתמש יוכל להתיר לחברה, כפי שיוצע לו מעת לעת ו/או באזורים שונים של האתר, לעשות שימוש ברשימת אנשי הקשר של המשתמש ("אנשי הקשר") ובכתובות הדוא"ל של אנשי הקשר. זאת, על מנת לאפשר לחברה להודיע למשתמש על אנשי קשר הרשומים באתר, כך שהמשתמש יוכל, אם ירצה בכך, לנסות וליצור קשר במסגרת האתר עם אנשי הקשר הרשומים באתר. לצורך כך, ימסור המשתמש לחברה באופן חד פעמי את שם המשתמש והסיסמא ביחס לחשבונות הרלוונטיים מהם הוא מבקש "לייבא" את אנשי הקשר. החברה מתחייבת כי הנתונים הללו לא ישמשו אלא לטובת האמור לעיל, וכן שהחברה לא תשמור בידיה נתונים פרטיים של המשתמש אשר ייחשפו בפניה בעת ביצוע הפעולות האמורות בחשבונות האמורים. כמו כן, המשתמש מתיר לחברה להודיע לנרשמים חדשים לאתר, אשר המשתמש מצוי ברשימת אנשי הקשר שלהם, על היותו של המשתמש רשום באתר, וזאת על מנת לאפשר לנרשמים חדשים כאמור, אם ירצו בכך, לנסות וליצור קשר עם המשתמש במסגרת האתר.

המשתמש מאשר לחברה לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות עמו על מנת לשלוח לו מסרים חיוניים הנוגעים לאתר ו/או לשימושו של המשתמש באתר.

בנוסף, המשתמש מאשר לחברה לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות עמו על מנת לשלוח לו, באמצעות דואר אלקטרוני (e-mail), מסרונים לטלפון הנייד (sms) או בכל אופן אחר, מסרים הנוגעים למוצרים ו/או שירותים נוספים אשר מסופקים על ידי החברה ו/או על ידי צדדים שלישיים הקשורים עמה בקשרים מסחריים או אחרים, ובלבד שבתוך 2 (שני) ימי עבודה מיום שתקבל החברה הוראה מן המשתמש לעשות כן (באמצעות משלוח מכתב לכתובת: perfir@gmail.com), תחדל החברה מלעשות כל שימוש בפרטי ההתקשרות עם המשתמש לטובת משלוח מסרים כאמור, וכן בתנאי שבכל מסר שתשלח החברה (ככל שתשלח) למשתמש, תינתן למשתמש אפשרות נוחה להודיע לחברה כי אינו מעוניין להמשיך ולקבל מסרים כאמור.

מוסכם, כי בעת השימוש באתר ייאסף בין השאר מידע אודות הדפים בהם צפה המשתמש, השירותים שהוצגו בפניו, המודעות שבהן צפה, התכנים שעניינו אותו, אינטראקציות עם משתמשים אחרים, נתונים הנוגעים למכשיר אשר באמצעותו בוצעה הגלישה, משך זמן שהייתו באתר והפעולות שביצע בו או באתרים/יישומים אחרים אליהם הגיע באמצעות האתר.

חל איסור מוחלט להעתיק, לאסוף או להוריד מהאתר פרטים או מידע ביחס למשתמשים באתר, לעשות כל שימוש במידע כאמור או להעבירו לצדדים שלישיים (בתמורה או שלא בתמורה).

מידע לצרכים סטטיסטיים

החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף סוגים שונים של מידע ביחס למשתמשים באתר. מדובר באיסוף סטטיסטי בלבד אשר אינו מאפשר חשיפה או שיוך של מידע אישי ביחס למשתמשים ואשר נועד, בין היתר, ליצירת קשר עם המשתמש, לשיפור השירותים הניתנים למשתמש באמצעות האתר, להתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיים של המשתמש ולביצוע ניתוחים סטטיסטיים של החברה.

משתמש המבקר באתר מבלי להירשם, המידע שייאסף ביחס אליו יהיה בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. משתמש אשר נרשם באתר, לחברה תעמוד הזכות לאסוף בעת גלישתו באתר מידע אודות הרגלי הגלישה שלו, מידע או פרסומות שקרא, העמודים שצפה בהם, ההצעות שעניינו אותו, אמצעי התשלום ששימשו אותו וכל מידע אחר. החברה שומרת את המידע שייאסף במאגריה, ותהיה רשאית להשתמש בו לצרכיה.

עדכון נתונים על ידי המשתמש

על מנת למנוע תקלות ו/או תקשורת לקויה ו/או אי-נעימויות אשר מקורן בעובדה כי נתונים ו/או מידע אישי אשר נוגעים למשתמש לא עודכנו במועד, מתבקש המשתמש לוודא, בכל זמן נתון, כי הנתונים ו/או המידע האישי אשר נוגעים אליו ואשר מצוינים באתר הנם עדכניים ומדויקים.  

Cookies

האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies), כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש וכדי לסייע בתפעולו. "עוגיות" (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, אזורים באתר ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע ב- Cookies מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות על מנת שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים נתונים הנוגעים למשתמש ואשר נאספו באמצעות ה-Cookies,למעט כאמור בסעיף לעיל, אלא באישורו של המשתמש. אם המשתמש אינו מעוניין לקבל Cookies, הוא יוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. לשם כך עליו להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. על המשתמש לזכור, עם זאת, שנטרול ה-Cookies עלול לגרום לכך שלא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר. בנוסף לכך, יכול המשתמש למחוק את ה-Cookies במחשב בכל רגע. הואיל ו- Cookiesמונעות לעתים מהמשתמש את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות והן יכולות להחזיק גם מידע אחר בדבר העדפותיו, לא מומלץ למחוק אותן בטרם המשתמש משוכנע שרשם תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

אבטחת מידע

המפעילה מאבטחת את המידע המצוי באתר וברשת מחשביה ככל שהיא נוגעת להפעלת האתר, במערכות מתקדמות ביותר ועל פי הדין. על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, המפעילה אינה יכולה להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר וברשת המחשבים.

שינויים במדיניות הפרטיות

המפעילה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידה והחברה תשנה את  מדיניות הפרטיות, ישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת, ככל שמסרת, עדכון על כך מבעוד מועד.